Projectontwikkeling

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1. De uitvoering en de betaling van al onze prestaties zijn aan deze algemene
voorwaarden onderworpen. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voorzien is in de bijzondere voorwaarden of indien deze afwijking blijkt uit een geschreven document uitgaande van de directie van onze firma.

Art. 2. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en
materialen. Bij verhoging van de BTW behoudt de firma zich het recht voor zijn prijzen op evenredige wijze aan te passen. De prijsoffertes zijn geldig gedurende 30 dagen. De prijsoffertes en/of bestellingen worden slechts definitief na de aanvaarding ervan door de firma, hetgeen zal blijken uit een ondertekende prijsofferte en/of bestelbon én de ontvangst van het gevraagde voorschot. Na ontvangst van de aanvaarde prijsofferte en/of bestelling blijven de daarin opgenomen prijzen gedurende zes maand na de afgesproken leveringsdatum geldig. De leveringstermijn wordt slechts ten zuivere indicatieve titel gegeven en is derhalve niet bindend. Vertraging bij levering kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding.

Art. 3. Klachten in verband met de geleverde goederen moeten binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven gemeld worden, zoniet zullen ze als laattijdig verworpen worden. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt goedkeuring ervan.Geen enkele klacht wordt aanvaard na manipulatie van de goederen.Onverminderd het recht van onze firma tot herstelling in natura, zal in geval van aanvaarding van een klacht de verantwoordelijkheid van de firma beperkt blijven tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die zij heeft
ontvangen voor het niet conforme gedeelte van de levering/plaatsing, met uitsluiting van elke vorm van schadevergoeding. Klachten in verband met de factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur via aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan de firma. Alle latere klachten zullen in geen geval aanvaard worden.

Art.4. De verkochte goederen en materialen zijn gewaarborgd tegen verborgen
gebreken gedurende een periode van 6 maand te rekenen vanaf de leveringsdatum. De waarborg beperkt zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen of naar keuze van de firma tot teruggave van de prijs die zij heeft ontvangen voor het gebrekkige deel van de levering, met uitsluiting van elke vorm van schadevergoeding.

Art. 5. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald werden, blijven ze de
eigendom van de firma. Het risico gaat evenwel reeds over (zie art. 8.).
De vervoerskosten zijn voor rekening van de klant.

Art. 6. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt de firma zich het recht om na het verstrijken van een termijn van één maand na de factuurdatum, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, noch schadevergoeding.Indien de goederen aan huis of op de werf geleverd worden, dient de klant, of diens vertegenwoordiger aanwezig te zijn om de levering te aanvaarden. Bij gebreke hieraan zal de aanvaarding verondersteld worden en kan geen betwisting meer gevoerd worden door de klant omtrent een beschadigde of
onvolledige levering. De goederen worden kosteloos geleverd op het gelijkvloers in maximum 2 leveringen.Wanneer de klant weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, zoals vrachtkosten, kosten van opslag e.d.m. voor zijn rekening.

Art. 7. Goederen worden enkel teruggenomen indien ze in goede staat zijn, in normale voorraad gevolgd worden en het nummer van de afleveringsbon en factuur opgegeven wordt. Voor de behandelings- en administratiekosten van een terugname heeft de firma recht op een vergoeding van 20% op de aangerekende prijs.

Art. 8. Indien de goederen afgehaald worden, gaat het risico over op de klant vanaf het ogenblik dat de firma meldt dat de goederen beschikbaar zijn voor afhaling Indien de goederen aan huis of op de werf geleverd worden, gaat het risico over op de klant op het ogenblik van de levering.

Art. 9. De firma behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen.

Art. 10. Alle facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd ten belopen van 12% van het factuurbedrag, eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 24 euro en een maximum van 6250 euro als schadebeding. De firma behoudt het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend. Indien de klant bedragen tegoed heeft van de firma zullen dezelfde verwijlintresten en schadebeding van toepassing zijn. De firma houdt zich het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk gebeurd is. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag behoudt de firma zich het recht voor de rest van de bestelling niet te leveren.De niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelfs nog niet vervallen facturen met zich mede en laat ons toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.Ongeacht of de klant de door hem bestelde en hem aangeboden levering heeft afgehaald, is hij de hiervoor uitgeschreven factuur verschuldigd, in meer de eventuele kosten van bewaring.Behandelings- en administratiekosten van 10 euro worden in rekening gebracht voor bestellingen op factuur onder 50 euro.Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller ten alle tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeien.

Art. 11. In geval van betwisting zijn de bevoegde rechtbanken deze van het gerechtelijke Arrondissement Dendermonde- afdeling Aalst en het Vredegerecht van het tweede kanton te Aalst.

Conditions Generales de Vente

Art. 1. L’exécution et le paiement de toutes nos prestations sont soumis à ces conditions générales. Aucune dérogation à ces conditions générales ne peut être autorisée, sauf si cette dérogation a été expressément prévue par écrit dans les conditions particulières ou si cette dérogation ressort d’un document écrit émanant de la direction de notre firme.

Art. 2. Les offres de prix sont basées sur les valeurs des salaires et des matériaux en vigueur à l’heure actuelle. En cas d’augmentation de la TVA, la forme se réserve le droit d’adapter ses prix de manière proportionnelle. Les offres de prix sont valables pendant 30 jours.

Les offres de prix et/ou commandes ne deviennent définitives qu’après leur acceptation par la firme, autrement dit après la signature d’une offre de prix et/ou du bon de commande et la réception de l’acompte demandé. Après réception de l’offre de prix et/ou de la commande acceptée, les prix qui y sont repris restent valables pendant six mois après la date de livraison convenue.Le délai de livraison n’est donné qu’à titre purement indicatif et n’est dès lors pas contraignant. Un retard de livraison ne peut jamais entraîner l’annulation de la commande, le refus de la livraison ou une quelconque forme de dédommagement.

Art. 3. Les plaintes relatives aux marchandises livrées doivent être formulées dans les 8 jours après la livraison par lettre recommandée, sinon elles seront rejetées comme tardives. L’utilisation même partielle de la livraison suppose son approbation. Aucune plainte n’est acceptée après manipulation des marchandises. Sans préjudice du droit de notre firme à une réparation en nature, en cas d’acceptation d’une plainte, la responsabilité de la firme restera limitée au remboursement (partiel) du prix qu’elle a reçu pour la partie non conforme de la livraison/du placement, à l’exclusion de toute forme de dédommagement. Des plaintes relatives à la facture doivent être signalées à la firme dans les 8 jours qui suivent la réception de la facture par courrier recommandé. Toutes les plaintes ultérieures ne seront acceptées en aucun cas.

Art.4. Les marchandises et matériaux vendus sont garantis contre des vices cachés pendant une période de 6 mois à dater de la date de livraison. La garantie se limite au remplacement ou à la réparation des marchandises défectueuses ou, au choix de la firme, au remboursement du prix qu’elle a reçu pour la partie défectueuse de la livraison, à l’exception de toute forme de dédommagement.

Art. 5. Tant que les marchandises n’ont pas été entièrement payées, elles restent la propriété de la firme. Le risque est cependant transféré (voir art. 8.). Les frais de transport sont à charge du client.

Art. 6. Si le client ne vient pas chercher les marchandises à la date qu’il a communiquée, la firme se réserve le droit, après échéance d’un délai d’un mois après la date de la facture, de considérer le contrat comme rompu et ce sans mise en demeure préalable ni dédommagement. Si les marchandises sont livrées à domicile ou sur le chantier, le client ou son représentant doit être présent pour réceptionner la livraison. Á défaut, les marchandises seront supposées acceptées et le client ne pourra plus introduire de contestation concernant une livraison abîmée ou incomplète. Les marchandises sont livrées sans frais au rez-de-chaussée en 2 livraisons maximum. Si le client refuse de réceptionner les biens qui lui sont proposés corrects et intacts, les frais qui en découlent, tels que les frais de transport, les frais d’entreposage, etc. sont à sa charge.

Art. 7. Les marchandises ne sont reprises que si elles sont en bon état, suivies en réserve normale et que le bon de livraison et la facture sont indiqués. Pour les frais de traitement et d’administration d’un retour, la firme a droit à une indemnité de 20% sur le prix facturé.

Art. 8. Le risque des marchandises retirées est transféré au client à partir du moment où la firme signale que les marchandises peuvent être retirées. Le risque des marchandises livrées à domicile ou sur chantier est transféré au client au moment de la livraison.

Art. 9. La firme se réserve le droit de considérer le contrat comme rompu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, en cas de faillite, d’accord judiciaire ou d’insolvabilité notoire.

Art. 10. Toutes les factures sont payables au comptant, sauf accord écrit contraire.
En cas de non-paiement de la facture endéans le délai fixé, il sera dû à dater du jour de l’échéance, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard de 12% du montant de la facture ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 10% du montant de la facture avec un minimum de 24 euros et un maximum de 6.250 euros à titre d’indemnité. La firme se réserve le droit de réclamer une indemnité plus élevée si elle a la preuve que le dommage réellement subi est plus élevé. Les frais occasionnés par des traites ou des chèques impayés ne sont pas compris dans ce dédommagement forfaitaire et sont portés en compte séparément. Si le client bénéficie de crédits de la firme, ces mêmes intérêts de retard et indemnité sont d’application. La firme se réserve le droit de facturer les marchandises au fur et à mesure de leur livraison, même si celle-ci n’a été exécutée que partiellement. Si une livraison partielle n’est pas payée à l’échéance, la firme se réserve le droit de ne pas livrer le reste de la commande. Le non-paiement d’une facture à son échéance entraîne l’exigibilité immédiate de toutes les factures, même celles qui ne sont pas encore échues, et nous autorise à suspendre ou annuler toutes les commandes en cours, et ce sans mise en demeure préalable et sans dédommagement. Indépendamment du fait que le client ait retiré la livraison qu’il a commandée et qui lui a été proposée, il est redevable de la facture établie à cet effet, en plus des frais éventuels de conservation. Les frais de traitement et d’administration de 10 euros sont portés en compte pour des commandes sur facture inférieures à 50 euros. Si, à la demande du client, la facture est établie au nom d’un tiers, le client reste à tout moment et en toutes circonstances solidairement responsable pour le respect de tous les engagements découlant de ce contrat et de ces conditions générales.

Art. 11. En cas de litige, les tribunaux compétents sont ceux de l’Arrondissement judiciaire de Dendermonde- section Aalst et la Justice de paix du deuxième canton à Aalst.